Join SUSSED Today!

Ymunwch â SUSSED Heddiw!

sussed eco chic blue sky.jpg

 

Support us and make a difference

Support SUSSED, join as a member today. Become part of the growing fair trade social enterprise movement!

Just £12 per year. SUSSED is a community cooperative also supporting our sister charity Sustainable Wales.

Volunteers are automatically signed up as members and receive all the benefits for free.

 

namaste items.jpg

 

Benefits include

  • 10% off goods*
  • A say in how SUSSED is run - at our meetings and AGM.
  • Regular newsletters
  • Reduced price or free entry offers and exclusive early bird tickets for our many events.

*Offer excludes items already on sale, food, bio household items and local crafter items. 

support local.jpg

 

How to join

You can join online (opens in a new window) using our secure online membership service. You can easily pay using a credit/debit card or set up a direct debit. 

Alternatively you can join by asking in SUSSED when you next visit. Download the membership leaflet and form here (800kb PDF).

 

Cefnogwch Ni, a Gwnewch Wahaniaeth

Cefnogwch SUSSED – ymunwch â ni heddiw. Dewch yn rhan o'r mudiad mentrau cymdeithasol masnach deg, sy'n mynd o nerth i nerth!

Dim ond £12 y flwyddyn. Mae SUSSED yn gwmni cydweithredol cymunedol, sydd hefyd yn cefnogi ein chwaer-elusen, Cymru Gynhaliol.

Caiff gwirfoddolwyr eu cofrestru'n aelodau yn awtomatig, a byddant yn cael yr holl fuddion am ddim.

Mae'r buddion yn cynnwys:

  • 10% oddi ar nwyddau*
  • Y gallu i gyfrannu at y ffordd y caiff SUSSED ei rhedeg – yn ein cyfarfodydd a'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
  • Cylchlythyrau rheolaidd
  • Cynigion mynediad am ddim neu am bris gostyngol, a thocynnau pris arbennig trwy archebu'n gynnar, ar gyfer ein llu o ddigwyddiadau. 

*Mae'r cynnig yn eithrio eitemau sydd eisoes yn cael eu gwerthu am bris gostyngol, bwyd, eitemau ecogyfeillgar ar gyfer y cartref, ac eitemau gan grefftwyr lleol. 

Sut i Ymuno â Ni

Gallwch ymuno ar-lein (bydd yn agor mewn ffenestr newydd) gan ddefnyddio ein gwasanaeth ymaelodi ar-lein diogel. Gallwch dalu'n hawdd trwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, neu sefydlu debyd uniongyrchol. 

Fel arall, gallwch ymuno trwy holi yn eich siop SUSSED leol pan fyddwch yn ymweld â hi nesaf. Lawrlwythwch y ffurflen a'r daflen aelodaeth yma(800kb PDF).